Denis V. Podilchuk

Deputy of Chief doctor of the Clinic.

Nikita V. Timoshok

Dentist – endodontist