Denis V. Podilchuk

Deputy of Chief doctor of the Clinic, dentist – endodontist

Nikita V. Timoshok

Dentist – endodontist